Meer groen en groei in Swifterbant

Foto: Jennifer Sauer

Swifterbant – Het college van Dronten is akkoord met de uitwerking van de opgestelde visie voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties in Swifterbant voor de middellange en mogelijk lange termijn. Deze visie is in nauw in overleg met de Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant opgesteld.

Zowel Dorpsbelangen als de gemeente vinden het belangrijk dat Swifterbant in de toekomst moet kunnen blijven groeien. “Ik vind dit noodzakelijk om de aanwezige voorzieningen in het dorp ook op de langere termijn in stand te kunnen houden”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter van Bergen.
De visie heeft betrekking op de periode vanaf 2018 en verder. De huidige woningbouwlocaties Bloemenzoom en de locaties Hoeksteen (MFG)/Kombuis vallen buiten deze visie.

Op grond van de gezamenlijk opgestelde visie zijn twee potentiële ontwikkellocaties voor woningbouw op de middellange termijn benoemd (globaal tot 2025):

  • Locatie Hazepad (tussen de Buitenhof en de Boslaan)
  • Locatie Volkstuinen bij het Swifterbos.
    Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van genoemde locaties is dat er een versterking van de groenstructuur moet plaatsvinden. Benoemd zijn:
  • Aanleg groenstructuur op de kavel Rivierduingebied (hoek Swifterringweg / Kamperhoekweg). Deze locatie is daarmee ook kansrijk voor woningbouw op de langere termijn (na 2025).
  • Opknappen Swifterbos. Het gaat hier om een verbetering van de recreatieve functie van het bos in combinatie met een versterking van de natuurwaarden.
    Dorpsbelangen en gemeente gaan de visie in de komende tijd samen verder uitwerken.

Dorpsraadvoorzitter Ap de Boer wil op korte termijn aan de slag: “Het opknappen van het Swifterbos is iets wat Dorpsbelangen samen met de inwoners van Swifterbant snel zou willen oppakken in overleg met Staatsbosbeer en de gemeente.” Daarom organiseert Dorpsbelangen Swifterbant op 8 oktober 2015 een tweetal workshops in de Hoeksteen. De tijdstippen zijn 17.00 tot 18.30 uur en 20.00 tot 21.30 uur. Het motto is “Door het dorp, voor het dorp”. Alle inwoners van Swifterbant zijn op één van beide workshops van harte welkom om mee te denken over de manier waarop ze met z’n allen de recreatieve functie en de natuurwaarden van het bos kunnen verbeteren.