Belangrijke stap in opschalen en saneren windenergie

Foto: Gerwin van der Kamp

Flevoland – Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van B&W in Dronten en Zeewolde hebben belangrijke voortgang geboekt in het opschalen en saneren van windmolens in de provincie. Op 15 september hebben zij het Ontwerp Regioplan met daarin de kaders voor nieuwe windparken, vastgesteld. Na behandeling in commissies van de gemeenteraden en Provinciale Staten gaat dit plan ter visie op 21 oktober. Belanghebbenden krijgen zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Het nu vastgestelde Ontwerp Regioplan legt vast in welke vier deelgebieden de initiatiefnemers een samenhangend plan voor een windenergiepark kunnen ontwikkelen. Het gaat om de deelgebieden Noord, Zuid, Oost en West die gezamenlijk de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde vormen. Ook biedt het Ontwerp Regioplan de kaders waarbinnen initiatiefnemers een windenergiepark mogen ontwikkelen. Dit zijn kaders op het gebied van plaatsingszones, financiële participatie, sanering van oude molens, en gebiedsgebonden bijdrage. Als laatste geeft het Regioplan richtlijnen waaraan de projectvoering moet voldoen, zoals ruimte geven voor planparticipatie.

Het Ontwerp Regioplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn betrokken. De gebiedsindeling en daarmee de haalbaarheid is getoetst bij de windverenigingen in het plangebied. Ook is vooroverleg geweest met belangengroeperingen en zijn de bewoners van het plangebied geïnformeerd tijdens drie inloopavonden.

De gemeente Zeewolde en de windvereniging in Zeewolde anticiperen op dit moment al op de inhoud van het Regioplan. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de windvereniging de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een windenergiepark. Hiervoor sloten ministerie, gemeente, provincie en de windvereniging in mei van dit jaar een intentieovereenkomst. Sindsdien is in dit deelgebied (zuid) voortgang geboekt.

In Lelystad vindt de besluitvorming over het Ontwerp Regioplan door het college in oktober plaats. Om de duurzaamheidsambitie – Lelystad in 2025 energieneutraal – te kunnen halen, onderzoekt Lelystad ook nog mogelijke andere gebieden voor windmolens, dan de gebieden die in het Ontwerp Regioplan genoemd worden. Lelystad wacht deze onderzoeken af voordat het college over het Ontwerp Regioplan besluit. Besluitvorming vindt ruim op tijd plaats voor de ter visie legging van het ontwerpplan.

Op 21 oktober gaat het Ontwerp Regioplan ter visie. De gezamenlijke overheden organiseren drie grootschalige bijeenkomsten in de drie gemeentes om bewoners van de kernen en het buitengebied te informeren over inhoud en proces. Data en locaties worden in de komende weken bekendgemaakt.

Gebiedskaart Regioplan Windenergie